Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Begrippen

De organisatie: Bureau Cement. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Bureau Cement waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen en/of coaching bij een van de uitvoerders van Bureau Cement.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij elke overeenkomst die is afgesloten tussen Bureau Cement en de klant. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Bureau Cement geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Bureau Cement het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

 

Artikel 3: Intakeprocedure 

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, voordat u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Bureau Cement te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen over uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Bureau Cement door te geven.

 

Artikel 4: Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Bureau Cement meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Als door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan, is Bureau Cement bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Dennis Rossen Personal Training als ook de klant.

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht 

Op Bureau Cement rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door de uitvoerder van Bureau Cement. Bureau Cement voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Bureau Cement niet instaat voor het succes en welzijn van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Voor elke door Bureau Cement aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Bureau Cement kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten. Bureau Cement is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Bureau Cement is niet aansprakelijk wanneer bij Bureau Cement, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Bureau Cement is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de uitvoerder van Bureau Cement gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderwijs uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij al nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Bureau Cement wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Bureau Cement aanbiedt. De klant dient Bureau Cement te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 7: Ontbinding

Bureau Cement is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk, aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts. 

 

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden 

Bij de overeenkomst van klant en Bureau Cement zal Bureau Cement meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Als de deelnemer niet tijdig betaalt, is Bureau Cement gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 7 dagen na opeisbaarheid aan Bureau Cement te voldoen. Indien Bureau Cement over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u ook alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Bureau Cement een bedrag van 49,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Bureau Cement is het BTW 9% en 21%-tarief van toepassing. In specifieke contracten wordt geen BTW berekend.  De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Als door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Bureau Cement Training gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel al betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

Artikel 9: Ziekmelding 

Als de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Bureau Cement. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

Artikel 10: Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen 

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Bureau Cement is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst als nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de uitvoerder van Bureau Cement wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de uitvoerder van Bureau Cement ziek is. Vakanties van Bureau Cement worden ruim van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat Bureau Cement op vakantie is.  

Artikel 11: Gezondheid 

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de uitvoerder van Bureau Cement zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe, alvorens de overeenkomst met Bureau Cement aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens of na de training te melden aan Bureau Cement.

 

Artikel 12: Vertrouwelijkheid 

Bureau Cement is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen voor administratieve doeleinden van Bureau Cement gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 13: Intellectueel eigendom 

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekent op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Bureau Cement voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Bureau Cement. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Bureau Cement. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Bureau Cement zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Bureau Cement ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Bureau Cement zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Artikel 14: Geschillen 

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Bureau Cement. Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Bureau Cement is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.